FELICS

Displaying 1 - 3 of 3
Citation Year
Margit Schwikowski, Theo M Jenk, Dieter Stampfli, Felix Stampfli (2014) A new thermal drilling system for high-altitude or temperate glaciers. Annals of Glaciology, 55, (68), 131-136. doi: 10.3189/2014AoG68A024. https://doi.org/10.3189/2014AoG68A024 2014
Pavel Talalay, Xiaopeng Fan, Zhichuan Zheng, Jun Xue, Pinlu Cao, Nan Zhang, Rusheng Wang, Dahui Yu, Chengfeng Yu, Yunlong Zhang, Qi Zhang, Kai Su, Dongdong Yang, Jiewei Zhan (2014) Anti-torque systems of electromechanical cable-suspended drills and test results. Annals of Glaciology, 55, (68), 207-218. doi: 10.3189/2014AoG68A025. https://doi.org/10.3189/2014AoG68A025 2014
Patrick Ginot, Felix Stampfli, Dieter Stampfli, Margit Schwikowski, Heinz W Gaggeler (2002) FELICS, a new ice core drilling system for high-altitude glaciers. Memoirs of National Institute of Polar Research. Special issue 56, 38-48. https://ci.nii.ac.jp/naid/110000010492 2002