JARE Drills

Displaying 1 - 10 of 16
Citation Year
Zhengyi Hu, Guitao Shi, Pavel Talalay, Yuansheng Li, Xiaopeng Fan, Chunlei An, Nan Zhang, Chuanjin Li, Ke Liu, Jinhai Yu, Cheng Yang, Bing Li, Bowen Liu, Tianming Ma (2021) Deep ice-core drilling to 800 m at Dome A in East Antarctica. Annals of Glaciology, 62, (85-86), 293-304. doi: 10.1017/aog.2021.2. https://doi.org/10.1017/aog.2021.2 2021
Hideaki Motoyama, Akiyoshi Takahashi, Yoichi Tanaka, Kunio Shinbori, Morihiro Miyahara, Takayasu Yoshimoto, Yoshiyuki Fujii, Atsushi Furusaki, Nobuhiko Azuma, Yukio Ozawa, Akio Kobayashi, Yasushi Yoshise (2021) Deep ice core drilling to a depth of 3035.22 m at Dome Fuji, Antarctica in 2001–07. Annals of Glaciology, 62, (85-86), 212-222. doi: 10.1017/aog.2020.84. https://doi.org/10.1017/aog.2020.84 2021
Pavel Talalay, Xiaopeng Fan, Zhichuan Zheng, Jun Xue, Pinlu Cao, Nan Zhang, Rusheng Wang, Dahui Yu, Chengfeng Yu, Yunlong Zhang, Qi Zhang, Kai Su, Dongdong Yang, Jiewei Zhan (2014) Anti-torque systems of electromechanical cable-suspended drills and test results. Annals of Glaciology, 55, (68), 207-218. doi: 10.3189/2014AoG68A025. https://doi.org/10.3189/2014AoG68A025 2014
Nan Zhang, Chunlei An, Xiaopeng Fan, Guitao Shi, Chuanjin Li, Jingfeng Liu, Zhengyi Hu, Pavel Talalay, Youhong Sun, Yuansheng Li (2014) Chinese First Deep Ice-Core Drilling Project DK-1 at Dome A, Antarctica (2011-2013): progress and performance. Annals of Glaciology, 55, (68), 88-98. doi: 10.3189/2014AoG68A006. https://doi.org/10.3189/2014AoG68A006 2014
Pavel Talalay (2012) Drill Heads of the Deep Ice Electromechanical Drills. Technical Report PRC 12-03, Polar Research Center, Jilin University, China, 1-39. 2012
Charles R Bentley, Bruce R Koci, Laurent Augustin, Robin J Bolsey, James A Green, Jay D Kyne, Donald A Lebar, William P Mason, Alexander J Shturmakov, Hermann F Engelhardt, William D Harrison, Michael H Hecht, Victor Zagorodnov (2009) Chapter 4: Ice Drilling and Coring. Drilling in Extreme Environments: Penetration and Sampling on Earth and other Planets (eds Y. Bar-Cohen and K. Zacny), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 221-308. doi: 10.1002/9783527626625.ch4. https://doi.org/10.1002/9783527626625.ch4 2009
Laurent Augustin, Hideaki Motoyama, Frank Wilhelms, Sigfús J Johnsen, Steffen B Hansen, Pavel Talalay, Nikolay I Vasiliev (2007) Drilling comparison in ‘warm ice’ and drill design comparison. Annals of Glaciology, 47, 73-78. doi: 10.3189/172756407786857820. https://doi.org/10.3189/172756407786857820 2007
Hideaki Motoyama (2007) The Second Deep Ice Coring Project at Dome Fuji, Antarctica. Scientific Drilling, 5, 41-43. doi: 10.2204/iodp.sd.5.05.2007. https://doi.org/10.2204/iodp.sd.5.05.2007 2007
Pavel Talalay (2006) Removal of cuttings in deep ice electromechanical drills. Cold Regions Science and Technology, 44, (2), 87-98. doi: 10.1016/j.coldregions.2004.08.005. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2004.08.005 2006
Pavel Talalay (2003) Power consumption of deep ice electromechanical drills. Cold Regions Science and Technology, 37, (1), 69-79. doi: 10.1016/S0165-232X(03)00036-3. https://doi.org/10.1016/S0165-232X(03)00036-3 2003